Open main menu

በቅርብ ጊዜ የተለወጡ

በዚሁ ገጽ ላይ በቅርብ ጊዜ የወጡ አዳዲስ ለውጦች ለመከታተል ይችላሉ።

የቅርብ ለውጥ አማራጮች፦ ባለፉት 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ቀን ውስጥ የወጡት መጨረሻ 50 | 100 | 250 | 500 ለውጦች ይታዩ።
ያባላት ለውጦች Hide | የቁ. አድራሻ ለውጦች Hide | የኔ Hide | bots Show | ጥቃቅን ለውጦች Hide | Show page categorization | Show Wikidata
(ከ 16 ሰፕቴምበር 2019 10:18 ጀምሮ አዲስ ለውጦቹን ለማየት)
 
 
መክፈቻ፦
አዲስ ገጽ
ይህ ለውጥ ጥቃቅን ነው።
B
ይኸው ለውጥ በሎሌ ተደረገ።
D
Wikidata edit
(±123)
የባይት ልዩነት

16 ሰፕቴምበር 2019

15 ሰፕቴምበር 2019

14 ሰፕቴምበር 2019

13 ሰፕቴምበር 2019

12 ሰፕቴምበር 2019

11 ሰፕቴምበር 2019

10 ሰፕቴምበር 2019