Open main menu

ምሥራቅ ጀርመን

የቀድሞ አውሮፓዊት አገር
ምሥራቅ ጀርመን ከ1983 ዓም በፊት

ምሥራቅ ጀርመን1942 ዓም እስከ 1983 ዓም ድረስ በአውሮጳ የነበረ ታሪካዊ አገር ነበር። በ1983 ዓም የጀርመን ዳግመኛ መወሐድ በተከሠተበት ወቅት፣ ከምዕራብ ጀርመን ጋራ ዘመናዊው አገር ጀርመን ተፈጠረ።