ሴማዊ ቋንቋዎችአፍሮ እስያዊ የቋንቋ ቤተሰብ ንዑስ ቤተሰቦች አንዱ ነው።

የሴማዊ ቋንቋዎች መነሻዎች
የሴማዊ ቋንቋዎች ስፋት በ ፩ ዓ.ም. ግድም (አንድ አስተያየት)

በሥነ ቅርስ ከሁሉ መጀመርያው በጽህፈት የተገኘው የሴማዊ ቋንቋ ናሙና በአካድኛ ሲሆን የዑር ንግሥት ጋን-ሳማን ለባሏ ንጉሥ መስኪአጝ-ኑና ያስቀረጸችው ዕቃ ላይ ነው (2300 ዓክልበ. አካባቢ)።

የሷዴሽ ዝርዝር

ለማስተካከል

የሷዴሽ ዝርዝርአማርኛግዕዝዓረብኛዕብራይስጥአራማይስጥአካድኛ

ቁ. አማርኛ ግዕዝ አረብኛ አረብኛ
በፊደል
ዕብራይስጥ ዕብራይስጥ
በፊደል
አረማይክ
በፊደል
አካድኛ
በፊደል
1 እኔ አነ أنا አና אני ፣ אנכי አኒ፣ አኖኺ ኤና አናኩ
2 አንተ፣ አንቺ አንተ፤ አንቲ أنت ፣ أنت አንተ፣ አንቲ אתה ፣ את አታ፣ አት አት፣ አቲ አተ፣ አቲ
3 እርሱ ውእቱ هو ሁዋ הוא
4 እኛ ንሕነ نحن ናሕኑ אנחנו አናሕኑ ሕናን፣ ናሕናን ኒኑ
5 እናንተ አንትሙ፣ አንትን انتم انتن አንቱም፣ አንቱነ אתם, אתן አቴም፣ አቴን አቶን፣ አቴን አቱኑ፣ አቲነ
6 እነሱ እሙንቱ፣ እማንቱ هم, هن, هما ሁም ሁነ፣ ሁማ הם, הן ሄም፣ ሄን ኸኖን፣ ኸኔን ሹኑ፣ ሺነ
7 ይህ፣ ይህች ዝንቱ هذا, هذﻩ,ﻫﺬﻯ ሃዻ፣ ሃዺሂ፣ ሃዺ זה ,זו, זאת ዜ፣ ዞ፣ ዞት ሃና፣ ሃ አኑ
8 ያ፣ ያች ዝክቱ ذلك, ﺫﺍﻙ, تلك, تاك ዻሊከ፣ ዻከ፣ ቲልከ፣ ቲከ ההוא, ההיא ሀሁ፣ ሀሂ ሃው፣ ሃይ ሹ፣ ኡሉ
9 እዚህ ዘየ هنا ሁና הנה ,פה ፖ፣ ሂኔ ሀርካ አናኑ
10 እዚያ ህየ هناك, هنالك ሁናከ፣ ሁናሊከ שם ሼም ተማን
11 ማን ማኑ من መን מי መን መኑ
12 ምን ምንት ما, ماذا ማ፣ ማዻ מה ማ፣ ማን፣ ማና፣ ሞን ሚኑ
13 የት አይቴ اين አይነ איפה ኤፎ አይካ
14 መቼ ሚጊዜ متى መታ מתי ማታይ ኧማ ማቲ
15 እንዴት እፎ كيف ካይፈ איך ኤኽ አይከን፣ አይከና አነ ሚኒ፣ አሚኒ
16 አይ... ም ኢ... ما, لا, لم ማ፣ ላ፣ ለም לא, אל ሎ፣ አል ኡል፣ ላ
17 ሁሉ ኲሉ كل ኩል כל ኮል ኮል ከሉ
18 ብዙ ብዙሕ كثير ከጢር הרבה ሀርቤ ሳጊ ማዱ
19 አንዳንድ ስፍን بعض በዕዽ כמה ካማ ክማ
20 ጥቂት ኅዳጥ قليل ቀሊል מעט ምዐጥ ብጺራ ኤጹ
21 ሌላ ካልእ آخر, اخرى, اخر አኀር፣ ኡኅራ፣
ኡኀር
אחר, אחרת,
אחרים, אחרות
አሔር፣ አሔሬት፣
አሔሪም፣ አሔሮት
አሕርና፣ አሕርታ ሸኑ
22 አንድ አሐዱ واحد, واحدة ዋሒድ፣ ዋሕደ אחד, אחת ኤሐድ፣ አሐት ፣ ሕ ኢሽቴን፣ ኢሽቴት
23 ኹለት ክልኤቱ اثنان, اثنين, اثنتان, اثنتين ኢጥናን፣ ኢጥናይን፣
ኢጥነታን፣ ኢጥነታይን
שנים, שתים ሽናዪም፣ ሽታዪም ትሬን፣ ታርቴን ሺና፣ ሺታ
24 ሦስት ሠለስቱ ثلاثة, ثلاث ጠላጠ፣ ጠላጥ שלשה, שלש ሽሎሻ፣ ሻሎሽ ትላጣ፣ ትላጥ ሸላሽ፣ ሸላሻት
25 አራት አርባዕቱ أربعة, اربع አርበዐ፣ አርበዕ ארבעה, ארבע አርባዐ፣ አርባዕ አርብዓ፣ አርባዕ ኤርቤ፣ ኤርቤት
26 ዐምስት ኀምስቱ خمسة, خمس ኃምሰ፣ ኀምስ חמשה, חמש ሐሜሸ፣ ሐሚሻ ሐምሻ፣ ሐመሽ ሐሚሽ፣ ሐምሸት
27 ትልቅ ዐቢይ كبير ከቢር גדול ጋዶል ራባ፣ ካቢራ ረቡም
28 ረዥም ርዙም طويل ጠዊል ארוך አሮኽ አሪኻ አርኩ
29 ሰፊ ርሒብ رحب ረሕብ רחב ራሐቭ ርዊኻ፣ ፓጥያ ነፕሹ
30 ወፍራም ገዚፍ سميك ሰሚክ עבה ዐቬ ቪጣ
31 ከባድ ከቡድ ثقيل ጠቂል כבד ካቬድ ንጢላ፣ ያቁራ ከብቱ
32 ትንሽ ንዑስ صغير ጸጂር קטן ቃጣን ዝዖራ ጤሕሩ
33 ዐጭር ሕጹር قصير ቀጺር קצר ቃጻር ካርያ ከሩ
34 ጠባብ ጸቢብ ضيق ዻዪቅ צר, דק ጻር፣ ዳቅ ኢቃ ቀትኑ
35 ቀጭን ቀጢን رقيق ረቂቅ רזה ራዜ ራቂቃ፣ ጥሊሓ ቀትኑ
36 ሴት ብእሲት امرأة ኢምራአ אשה ኢሻ አትጣ ሲኒሽቱ
37 ወንድ ብእሲ رجل ራጁል איש ኢሽ ጋቭራ ዚካሩ
38 ሰው ሰብእ انسان ኢንሳን אדם አዳም እናሻ አዊሉ
39 ልጅ ወልድ ولد ወለድ ילד ዬሌድ ያሉጣ ጼሕሩ፣ ማሩ
40 ሚስት ብእሲት زوجة ዛውጀ אשה ኢሻ አትጣ አሸቱ
41 ባል ምት بعل በዕል בעל ባዐል ባዕላ ሙቱ
42 እናት እም أم ኡም אם ኤም ኧማ ኡሙ
43 አባት አብ أب አብ אב አቭ አቫ አቡ
44 እንስሳ እንስሳ፣ አርዌ حيوان ሐየዋን חיה ሐያ ሐዩታ
45 ዓሣ ዓሣ سمكة ሳመከ דג ዳግ ኑና ኑኑ
46 ወፍ ዖፍ طير عصفور ጠይር፣ ዐጽፉር צפור, עוף ጺፖር፣ ዖፍ ጣይራ፣ ጸፍራ ኢጹሩ
47 ውሻ ከልብ كلب ከልብ כלב ኬሌቭ ካልባ ከልቡ
48 ቅማል ቊማል قملة ቃምለ כנה ኪነ ቃልማ ከለማቱ
49 እባብ ተመን حنش ሐነሽ נחש ናሐሽ ሔውያ ጼሩ
50 ትል ዕፄ دودة ዱደ תולעת ቶላዐት ታውልዓ ቱልቱ
51 ዛፍ ዕጽ شجرة ሻጀረ עץ ዔጽ ኢላና ኢጹ
52 ደን ዱር غابة ጃበ יער ያዐር ዓቫ ሐልቡ
53 በትር ቀስተም عصا ዐጻ מטה ማጤ ቃይሳ ሺቢሩ
54 ፍሬ ፍሬ فاكهة ፋኪሀ פרי ፕሪ ፔራ ኢንቡ፣ ዘምሩ
55 ዘር ዘርዕ زرعة ዘርአ זרע ዜራዕ ዛርዓ ዜሩ
56 ቅጠል ቈጽል ورقة ዋረቀ עלה ዐሌ ጣርፓ ሐስሐልቱ
57 ሥር ሥርው جذر ጂዽር שרש ሾሬሽ ሸርሻ ሹርሹ
58 የዛፍ ልጥ ልሕጽ፣ ቅራፍ قلف ቅልፍ קליפה ቅሊፓ ቂርፋህ ቁልፑ
59 አበባ ጽጌ زهرة ዛህረ פרח ፔራኽ ሃባቫ ሰማዲሩ
60 ሣር ሣዕር حشيش ሐሺሽ דשא ዴሼ ጊላ ዲሹ
61 ገመድ ሐብል حبل ሐብል חבל ሔቬል ሐቭላ ኤብሉ
62 ቈዳ ገልድ جلد ጂልድ עור ዖር ገልዳ ጊልዱ
63 ሥጋ ሥጋ لحم ለሕም בשר ባሣር በሥራ ሼሩ
64 ደም ደም دم ደም דם ዳም ድማ ዳሙ
65 ዐጥንት ዐፅም عظم ዐዽም עצם ዔጼም ጋርማ ኤጼምቱ
66 ሥብ ሥብሕ دهن ዱህን חלב ሔሌቭ ዳህና፣ ሹምና ሸምኑ
67 ዕንቁላል አንቆቅኆ بيضة ባይዸ ביצה ቤጻ ቤዕጣ ፔሉ
68 ቀንድ ቀርን قرن ቁርን קרן ቄሬን ቃርና ቀርኑ
69 ዥራት ዘነብ ذنب ዻነብ זנב ዛናቭ ዱንባ ዚበቱ
70 ላባ يشة ሪሽ נוצה ኖጻ ኧቭራ ናጹ
71 ጠጕር ጸጒር፣ ሽዕርት شعر ሸዕር שער ሤዐር ሣዕራ ሻርቱ
72 ራስ ርእስ رأس ረእስ ראש ሮሽ ሬሻ ሬሹ
73 ዦሮ እዝን أذن ኡዹን אזן ኦዜን ኡዝኑ
74 ዐይን ዐይን عين ዐይን עין ዐዪን ዐይና ኢኑ
75 አፍንጫ አንፍ انف አንፍ אף አፍ ንሒራ አፑ
76 አፍ አፍ فم ፋም פה ፑማ
77 ጥርስ ስን سن ሲን שן ሼን ሸና ሺኑ
78 ምላስ ልሳን لسان ሊሳን לשון ላሾን ለሻና ሊሻኑ
79 ጥፍር ጽፍር ظفر ዹፍር ציפורן ጺፖሬን ጠፍራ ጹፕሩ
80 እግር እግር قدم ቀደም כף רגל ከፍ ሬጌል ዐቅላ ሼፑ
81 ባት ቀይጽ رجل ሪጅል רגל ሬጌል ረግላ ኪምጹ
82 ጉልበት ብርክ ركبة ሩክበ ברך ቤሬኽ ቡርካ ቢርኩ
83 እጅ እድ يد የድ יד ያድ ቃቱ
84 ክንፍ ክንፍ كنف ከነፍ כנף ከነፍ ከንፋ ከፑ
85 ሆድ ከርሥ بطن በጥን בטן ቤጤን ባጥና፣ ካርሣ ካርሻ
86 ሆድቃ አማዑት امعاء አምዓእ מעים ሜዒም ምዐያ ኤሩ
87 ዐንገት ክሣድ رقبة ራቀበ צואר ጸወር ጻውራ ኪሻዱ
88 ዠርባ ድኅር ظهر ዸህር גב ገብ ሐፃ፣ በስትራ ሸሸሉ
89 ጡት ፣ ደረት ጥብ صدر ጸድር חזה ሐዜ ኢርቱ
90 ልብ ልብ لب ሉብ לב ሌብ ለባ ሊቡ
91 ጉበት ከብድ كبد ከቢድ כבד ከቤድ ካቭዳ ከበቱ
92 ጠጣ ሰትየ شرب ሻሪበ שתה ሸተ ሽታ ሸቱ
93 በላ በልዐ اكل አከለ אכל አከል አኻል አካሉ
94 ነከሰ ነከሰ፣ ነሰከ عض ዓዸ נשך ነሸክ ንኻጥ ነሻኩ
95 ጠባ ጠበወ፣ መጸ مص ማጸ מצץ መጸጽ ማጽ ኤኔቁ
96 ተፋ ወሪቅ بصق ባጸቀ ירק የረቅ ራቅ
97 አስታወከ ቀአ تقيأ ተቃየእ הקיא ሄቂ ግዐጥ አሩ፣ ካኡ
98 ነፋ ነፍኅ نفخ ናፈኅ נפח ነፈሕ ንፋሕ ነሻቡ
99 ተነፈሰ ተንፈሰ تنفس ተናፈሰ נשם ነሸም ንፋሽ፣ ንሻም ነፓሹ
100 ሳቀ ጸሐቀ ضحك ዻሒከ צחק ጸሐቅ ግሐኽ ጹሑ
101 አየ ርእየ رأى ረአ ראה ረአ ሕዛ አማሩ
102 ሰማ ሰምዐ سمع ሳሚዐ שמע ሸመዕ ሽማዕ ሼሙ
103 አወቀ የድዐ፣ አእመረ عرف ዓሪፈ ידע የደዕ ይጣ ኢዱ
104 አሠበ ሐሠበ፣ ሐለየ فكر ፋከረ חשב ሐሸብ ሕሻቭ ከጻፑ
105 አሽተተ ጼነው شم ሻመ הריח ሄሪየሕ ማሕ፣ ሳቅ ኤጼኑ
106 ፈራ ፈርሀ خاف ኃፈ ירא, פחד ያሬእ፣ ፐሐድ ኳር፣ ድሐል ፐላሑ
107 አንቀላፋ ኖመ نام ናመ ישן, נם የሼን፣ ነም ድመሕ ሸላሉ
108 ኖረ ሐይወ عاش ዓሸ חי ሐይ ሕያ በላጡ
109 ሞተ ሞተ مات ማተ מת ሜት ሜጥ ማቱ
110 ገደለ ቀተለ قتل ቃተለ הרג, קטל ሀረግ፣ ቀጠል ቅጣል ዳኩ
111 ተዋጋ ተበአሰ قاتل ቃተለ רב ረብ ክጣሽ ጻሉ
112 አደነ ነዓወ صاد ጻደ צד ጸድ ጻዱ
113 መታ ደብደበ رب ዸረበ הכה ሂካ ምሓ፣ ንቃሽ መሐጹ
114 ቈረጠ ቀረጸ قطع ቃጠዐ כרת, חתך ከረት፣ ሐተክ ቅጣዕ ነካሱ
115 ሠነጠቀ ሠጸረ شق ሻቀ בקע, קרע, חלק በቀዕ፣ ቀረዕ፣ ሒሌቅ ሽራቅ ሸላቁ
116 ወጋ ደጐጸ طعن ጣዐነ דקר ደቀር ድጋሽ ፐታሑ
117 ጫረ ሐንፈጠ خدش ኅደሸ שרט ሰረጥ ሐኽ፣ ስራጥ ሐራሱ
118 ቆፈረ ፈሐረ حفر ሓፈረ חפר ሐፈር ሕፋር ሐፓሩ
119 ዋኘ ጸበተ፣ ጸበየ سبح ሳበሐ שחה ሠሐ ሥሓ አብኑ
120 በረረ ሰረረ፣ ጠየረ፣ ዖፈ طار ጣረ עף ዐፍ ፕራሕ
121 ተራመደ ሖረ مشى መሻ הלך ሀለክ ሀለኽ ዋሩ
122 መጣ መጽአ جاء ጃአ בא ኧጣ ጤሑ
123 ተኛ ሰከበ رقد ራቀደ שכב ሸከብ ሽኸቭ ሰካፑ
124 ተቀመጠ ነበረ جلس ጃሊሰ ישב የሸብ ይጠቭ ወሻቡ
125 ቆመ ቆመ وقف ዋቀፈ עמד ዐመድ ትራጽ ኢዙዙ
126 ዞረ ዖደ፣ ዞረ دار ዳረ פנה ፐነ ፕና ሰሓሩ
127 ወደቀ ወድቀ وقع ዋቀዐ נפל ነፈል ንፋል መቃቱ
128 ሰጠ ወሀበ اعطى አዕጣ נתן ነተን ነተል ነዳኑ
129 ያዘ አኅዘ أخذ አኅዘ אחז አሐዝ ኧሓ ነጻሩ
130 ጨመቀ ጸመተ عصر ዓጸረ לחץ ለሐጽ ዕጻር ጸሓቱ
131 ፈተገ ሐሰየ حك ሓከ שפשף מרח ሺፍሼፍ፣ መረሕ ሐኽ፣ ሻፍ ለፓቱ
132 አጠበ ኅፀበ غسل ጃሰለ רחץ שטף ረሐጽ፣ ሸጠፕ ሐለል ረማኩ፣ ረሐጹ
133 አበሰ محا ማሐ מחה נגב መሐ፣ ኒጌብ ክፋር ከፓሩ
134 ሳበ፣ ጐተተ ሰሐበ جر ጃረ משך መሸክ ግራሽ ሰላፑ
135 ገፋ ገፍዐ፣ ደፍዐ دفع ዳፈዐ דחף ደሐፍ ዝዓፍ ዳሁ
136 ጣለ ጠሐለ رمى ረማ רמה, השליך ሂሽሊክ፣ ረመ ርማ ነዱ
137 አሠረ አሠረ ربط ረበጠ קשר ቀሸር ኧሣር፣ ቅጣር ከጻሩ
138 ልብስን ሰፋ ሰፈየ خيط ኃየጠ תפר ተፈር /td>
 td c=arb align="right">زوجةtd c=a4>ቄሬንtd i=No>97tr>
 /td>
ሕያጥ
ኩቡ
139 ቁጠረ ቀመር عد ዓደ מנה, ספר መነ፣ ሰፈር ምና መኑ
140 አለ ብሕለ قال ቃለ אמר አመር ኧማር ቀቡ
141 ዘፈነ ሐለየ፣ ዘመረ غنى ጀና שר, רן, זמר ሸር፣ ረን፣ ዚሜር ዝማር ዘማሩ
142 ተጫወተ ላሀየ لعب ለዒበ שחק ሢሔቅ ሻዔ ሜሉሉ
143 ተንሳፈፈ ጸለለ عام ዓመ שט צף ሸጥ፣ ጸፍ ጣፍ ኔቄልፑ
144 ፈሰሰ ሰበበ تدفق ተዳፈቀ זרם ዘረም ሽሐል፣ ርሳም ዛቡ
145 በረደ ቆረ جمد ጃመደ קפא ቀፈ ቅራሽ ቀራሑ
146 አበጠ ሐበጠ ورم ዋሪመ התנפח ሂትነፔአሕ ዟ፣ ዕቫ ኤቤጡ
147 ፀሓይ ፀሓይ شمس ሸምስ שמש ሼሜሽ ሸምሻ ሸምሹ
148 ጨረቃ ወርሕ قمر ቃመር ירח የሬአሕ ሳህራ ሲን፣ ወርሑ
149 ኮከብ ኮከብ نجمة كوكب ናጅም፣ ከውከብ כוכב ኮከብ ካውክቫ ከከቡ
150 ውሃ ማይ ماء ማእ מים መዪም ማያ
151 ዝናብ ዝናም مطر ማጠር מטר גשם መጠር፣ ጌሼም መጥራ ዙኑ
152 ወንዝ ተከዚ نهر ነህር נהר ነሀር ናህራ ናሩ
153 ሐይቅ ባሕር بحيرة ቡሐይረ אגם አገም ያምጣ ታምቱ
154 ባሕር ባሕር بحر يم በሕር፣ የም ים የም ያማ ታምቱ
155 ጨው ጸው፣ መልሕ ملح ሚልሕ מלח ሜላሕ መልሓ ጠብቱ
156 ድንጋይ እብን حجر ሓጀር אבן ኤቤን ከፋ፣ አቭና አብኑ
157 አሸዋ ኆጻ፣ ረመል رمل ረምል חול ሖል ሓላ ባጹ
158 አቧራ መሬት غبار ጁባር אבק አበቅ አቭቃ ኤፔሩ
159 መሬት ምድር أرض አርዽ ארץ ኤሬጽ አርዓ ኤርጼቱ
160 ደመና ደመና سحابة ሰሐበ ענן ዓነን ዕናና ኤርፔቱ
161 ጉም ጊሜ ضباب ዸባብ ערפל ዐረፌል ዐርፐላ ኢምባሩ
162 ሰማይ ሰማይ سماء ሰማእ שמים ሸማዪም ሽማያ ሸሙ
163 ንፋስ ነፋስ ريح ሪሕ רוח ሯሕ ሩሓ ሻሩ
164 ዐመዳይ ሐመዳ ثلج ጠልጅ שלג ሼሌግ ታልጋ ሸልጉ
165 በረዶ አስሐትያ ثلج ጠልጅ קרח ቄራሕ ግሊ ቀርሑ
166 ጪስ ጢስ دخان ዱኃን עשן ዐሸን ተናና ቁትሩ
167 እሳት እሳት نار ናር אש ኤሽ ኧሻጣ ኢሻቱ
168 ዐመድ ሐመድ رماد ረማድ אפר ኤፌር ቀጥማ ዲዳሉ፣ ቲክሜኑ
169 ተቃጠለ ሐረረ حرق ሓሪቀ בער በዐር ይቃ ነፓሑ
170 መንገድ ፍኖት طريق ጠሪቅ דרך ዴሬክ ኡርሓ ሑሉ
171 ተራራ ደብር جبل ጃበል הר ሀር ጡራ ሸዱ
172 ቀይ ቀይሕ احمر, حمراء አሕመር፣ ሐምራእ אדם, אדמה አዶም፣ አዱማ ሱማቃ ሩሹ፣ ፔሉ
173 አረንጓዴ ሐመልሚል أخضر, خضراء አኅዸር፣ ኀዽራእ ירק የሮቅ ዩራቃ ወርቁ
174 ቢጫ ዘፍራ أصفر, صفراء አጽፈር፣ ጸፍራእ צהב ጸሆብ ሻዑጣ ወርቁ
175 ነጭ ጸዐዳ፣ ጻዕዳ أبيض, بيضاء }} አብየዽ፣ በይዻእ לבן ለበን ሗራ ፔጹ
176 ጥቁር ጸሊም أسود, سوداء አስወድ፣ ሰውዳእ שחר, שחורה ሸሖር፣ ሽሖረ ኡካማ ጸልሙ
177 ሌት ፣ ሌሊት ሌሊት ليل ለይል לילה ለይለ ሌልያ ሙሹ
178 ቀን ዕለት يوم የውም יום ዮም ያውማ ኡሙ
179 ዓመት ዓመት سنة ሰነ שנה ሸነ ሻንታ ሸቱ
180 ሙቅ ምውቅ دافئ ዳፊእ חם ሐም ሐሚማ ኤሙ
181 ቅዝቃዛ ብሩድ بارد ባሪድ קר ቀር ቃሪራ ከጹ
182 ምሉ ፣ ሙሉ ምሉእ ممتلئ ሙምታሊእ מלא መሌ ማልያ መሉ
183 ዐዲስ ሐዲስ جديد حديث ጀዲድ፣ ሐዲጥ חדש ሐደሽ ሐጣ ኤሹ
184 አሮጌ አረጋዊ፣ ብሉይ قديم ቀዲም ישן የሸን ዐቲቃ ለብሩ፣ ሺ
185 ጥሩ ሔር طيب ጣዪብ טוב ጦብ ጣቫ ጣቡ
186 መጥፎ እኩይ سيء ሴዪእ רע ራዕ ቢሻ ሌምኑ
187 በስባሳ متعفن ሙታዓፊን רקוב ረቁብ ብቂቃ፣ ሕሪቫ መስኩ
188 እድፋም ርኩስ قذر, وسخ ቃዲር፣ ዋሲኅ מלכלך ምሉክላክ ሹሕታና ወርሹ
189 ቀጥተኛ ራትዕ مستقيم ሙስታቂም ישר የሸር ትሪጻ ኢሸሩ
190 ክብ ክብ፣ ከቢብ مستدير ሙስታዲር עגל ዐጉል ራናያ ገሩ
191 ስለታም ስሑል حاد ሐድ חד ሐድ ሐሪፋ ሼሉ
192 ደደብ ثلم ጠሊም עמום ዐሙም ቃህያ
193 ለስላሳ ልሙጽ፣ ጽሑድ ناعم ናዒም חלק ሐለቅ ፕሺቃ
194 እርጥብ ርጡብ رطب ረጥብ רטב, ረጦብ፣ ረጡብ ራጢቫ ረጥቡ
195 ደረቅ ይቡስ جاف يابس ጀፍ፣ የቢስ יבש የቤሽ ይቪሻ አብሉ
196 ትክክለኛ ራትዕ صحيح ጸሒሕ נכון ነኮን ትሪጻ ደምቁ
197 ቅርብ ቅሩብ قريب ቀሪብ קרוב ቀሮብ ቃሪቫ ቅርቡ
198 ሩቅ ርሑቅ بعيد በዒድ רחוק ረሖቅ ራሒቃ ኔሹ
199 ቀኝ የመን يمين የሚን ימין የሚን ያሚና ኢሚቱ
200 ግራ ጸጋም شمال ሺማል שמאל ስሞል ሰማላ ሹሜሉ
201 በ... በ...፣ ኅበ عند ዒንደ ב ብ... በ...
202 በ... ውስጥ ውስጠ في, ب ፊ፣ ቢ... ב ብ... በ... ኢነ
203 ከ... ጋር مع, ب ማዐ፣ ቢ... את ב עם ዒም፣ ብ...፣ ኤት ዐም
204 እና ወ... و ו ው... ው...
205 ቢ... (ኖሮ) እመ لو, اذا, ان ለው፣ ኢዻ፣ ኢን אם ኢም ኧን ሹመ
206 በ... ምክንያት እስመ بسبب, لأن|لأنّ ቢሳበብ፣ ሊአነ בגלל, מפני ቢግለል፣ ሚፕኔ መጦል አሹም
207 ስም ስም اسم ኢስም שם ሼም ሽማ ሹሙ

/td> /td>

 a