ፓዖሎ ጄንቲሎኒጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው።

ጳሎ ጝንቲሎኒ
የጣልያ ጠቅላይ ሚኒስትር
ቀዳሚ ማቴዎ ሬንትሲ